B15-205 空壓金屬板倒角機

  • B15-205 空壓金屬板倒角機

B15-205 空壓金屬板倒角機

品牌: 商品規格: 長:52 寬:30 高:52
型號: B15-205 價格:

對金屬板實施倒r角作業,只須一個動作,即自動切除金屬板的角端,迅速確實,且剪切之 

   圓角並無毛邊產生。訪客請先登入
Share
Share
Tweet
Pin
Share
Share
Email